Naar Projecten

Versterken Persoonlijke effectiviteit en team functioneren

Van burgers helpen naar burgers aanspreken op hun zelfredzaamheid

Bij een welzijnsorganisatie in Zuid-Holland staat professionele houding en klantbenadering hoog op de agenda. De organisatie omarmt de cultuuromslag naar een participatiesamenleving die burgers meer aanspreekt op zelfredzaamheid en het eigen sociale netwerk.

Fundamentele verandering

Maar deze cultuuromslag vraagt van veel professionals een fundamentele verandering in hun denken en handelen. Om hen daarbij te ondersteunen hebben medewerkers het opleidingstraject Versterken Persoonlijke effectiviteit en teamfunctioneren doorlopen. Dit heeft geresulteerd in een gedeelde visie op professionele houding en klantbenadering, met concrete handvatten om dat te vertalen naar de communicatie met klanten en collega’s. Het hele traject is mede gefinancierd met behulp van de ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid.

Klanten ondersteunen

Het leertraject bestond uit een gezamenlijke startbijeenkomst waarin een systemische organisatieopstelling met representanten van buiten de organisatie is uitgevoerd. Daarop volgde een tweedaagse training voor alle teams en vier sessies procesbegeleiding voor een stuurgroep die bestond uit een afvaardiging van de teams en de directeur. Dat vormde de basis voor een andere benadering van burgers én collega’s. De focus is verlegd van voor klanten een probleem oplossen naar klanten ondersteunen om zélf de regie en verantwoordelijkheid te nemen voor hun situatie en doelen.

Coachende werkhouding

Tijdens deze sessies was er veel aandacht voor hoe je vanuit deze benadering communiceert met klanten. Niet langer directief (“Ik weet wat goed voor je is”) of hulpverlenend (“Ik ga je helpen een oplossing te vinden”), maar meer coachend. Klanten zijn op die manier regiehouder over hun eigen leven en daarmee ook over hun eigen vraagstukken en de antwoorden hierop.

SUCCESFACTOREN

  • > Inzicht in bestuurlijk en politiek krachtenveld waarin organisatie zich bevindt
  • > Inbreng van eigen leerwensen, expertise en ervaringen van deelnemers
  • > Versterking communicatieve vaardigheden om (meer) te sturen op zelfsturing
  • > Persoonlijk plan van aanpak per team, met oog voor obstakels en teleurstellingen

Contact

 

1 2