Naar Trainingen

Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld, Kindermishandeling en Eergerelateerd Geweld

Training

Sinds 1 juli 2013 geldt de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De wet geldt voor zorgorganisaties en onderwijs en ook voor COA. Dit houdt in dat COA verplicht is om vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling te signaleren en moeite te doen om het geweld te stoppen. De wet verplicht COA om hierbij een zorgvuldige procedure te volgen. De beslissing kan gaan om het organiseren van hulpverlening of om het doen van een melding bij Veilig Thuis. De wet is geen crisismaatregel. Het gaat juist om het doorbreken van geweldspatronen. Bij direct gevaar is het zaak om de politie in te schakelen.

 

COA heeft gekozen om binnen de centra te werken met aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld (HG), kindermishandeling (KM) en eergerelateerd geweld (EGG). Per centrum dienen er minimaal twee aandachtsfunctionarissen (AF) te zijn.

 

RadarVertige heeft voor de aandachtsfunctionarissen van het COA een specifiek en omvangrijk leertraject ontwikkeld. Hieronder vindt u de beschrijving van dit traject. Daarnaast vinden voorlichtingsbijeenkomsten plaats en workshops voor leidinggevenden. Bent u geïnteresseerd in een traject op maat voor uw organisatie, neem dan contact op met Jorg Moerkerken.

Rol aandachtsfunctionaris

De AF’s coördineren het zorgvuldig naleven van de procedure van de meldcode. Dit komt ten goede aan de eenduidigheid en kwaliteit van de te nemen beslissingen. Ook voert de aandachtsfunctionaris gesprekken met betrokkenen over het geweld en is deze contactpersoon met Veilig Thuis en de andere ketenpartners. Gemiddeld staat hier ongeveer 2,5 uur tijd per week voor. In de praktijk blijkt dat de tijdsinvestering per centrum kan verschillen. Het is een verantwoordelijke rol die ook emotioneel belastend kan zijn.

De aandachtsfunctionaris richt zich op het stoppen van geweld en niet op het begeleiden van bewoners. Binnen het centrum werkt de aandachtsfunctionaris daarom samen met de andere collega’s en de contactpersoon van de betrokken bewoners. Doel is het zorgvuldig en weloverwogen organiseren van persoonlijke veiligheid voor alle bewoners in hun eigen privésfeer.

Doel van het leertraject

Het leertraject bereidt je voor op het functioneren als aandachtsfunctionaris HG, KM & EGG binnen het centrum.

Inhoud

In deze 5-daagse leergang leer je wat huiselijk geweld is, hoe je hierover kan spreken met betrokkenen en hoe je hierover communiceert met ketenpartners. Aan de orde komen:

 • Kennis over huiselijk geweld, partnergeweld & ouderenmishandeling,
 • Kennis over kindermishandeling,
 • Kennis over eergerelateerd geweld,
 • De meldcode en toepassing hiervan op casuïstiek,
 • Regelingen m.b.t. hulpverlening aan bewoners,
 • Hoe te handelen in geval van kindhuwelijken,
 • Uitgebreid oefenen in gespreksvoering met (potentiële) volwassen slachtoffers en met ouders in geval van vermoedens van kindermishandeling. Het gaat hierbij om houding, gespreksprocedure en gesprekstechnieken.

Dit is een intensieve leergang. Je wordt geacht 100% aanwezig te zijn, actief deel te nemen aan alle leergangonderdelen en te oefenen op de werkplek tussen de leergangdagen door. Concreet betekent dit tijdens de leergangdagen:

 • actieve deelname aan de interactieve theoriepresentaties;
 • zelf meeschrijven (er worden geen handouts van presentaties uitgedeeld);
 • actief oefenen met houding, procedure en gesprekstechnieken voor gespreksvoering met de betrokkenen.

Tussen de bijeenkomsten door:

 • lezen van het materiaal;
 • verzamelen van relevante casuïstiek voor het oefenen en inhoudelijk overleg;
 • overleg met de LoMa over de invulling van de rol als aandachtsfunctionaris;
 • overleg voeren met belangrijke partners uit de keten;
 • oefenen met de gespreksvoering.

Vorm

De leergang is praktijkgericht en geeft ook de theoretische ondergrond om in de praktijk een volwaardige gesprekspartner te zijn. De kennis wordt interactief aangeboden. Je oefent actief met casuïstiek m.b.t. de meldcode. De helft van het leertraject bestaat uit oefenen met gespreksvoering. Hierbij is er inzet van een professionele acteur die gedurende de leergang als ‘levend oefenmateriaal’ dient. De acteur zet realistische situaties neer. De oefensituaties zijn concreet en praktijkgericht. De oefeningen bouwen op in complexiteit. Je oefent meerdere malen, net zolang totdat je het gewenste niveau bereikt hebt.

Resultaten van de leergang

Aan het einde van de leergang ben je in staat om:

 • Verschillende vormen van geweld te herkennen;
 • Hierover gericht gesprekken te voeren met collega’s en leidinggevende;
 • De meldcode toe te passen in praktijksituaties;
 • Gericht te overleggen met Veilig Thuis, politie en andere ketenpartners;
 • Gewogen beslissingen te nemen in praktijksituaties m.b.t. de meldcode;
 • Gesprekken te voeren over geweld met volwassen slachtoffers van huiselijk geweld en/of dreigend eergerelateerd geweld;
 • Gesprekken te voeren met ouders bij vermoedens van kindermishandeling.

Na afloop

Na afloop van de leergang krijg je een certificaat van deelname. Ook wordt accreditatie aangevraagd voor Registerplein en SKJ.

Onze opleidingsadviseur