Naar Trainingen

Participatiewet en de veranderende rol van klantmanagers

Training

Sinds de komst van de Participatiewet bepaalt de gemeente welke ondersteuning mensen die zich bij een gemeenteloket melden nodig hebben. Klantmanagers moeten dus kunnen beoordelen wat de beschikbare middelen zijn en op welke ondersteuning klanten recht hebben. Maar bovendien moeten ze (nog meer) sturen op zelfsturing van de klant en handhaven als de klant zijn verplichtingen niet nakomt. Deze training bereidt klantmanagers praktisch voor op hun nieuwe rol in de uitvoering van de Participatiewet.

Opleidingsduur

Basis variant: 1 dag Intensieve variant: 2 dagen Praktijkopdracht: 0,5 dagdeel Doorlooptijd: 0-1 week

Doelgroep

Klantmanagers en re-integratieconsulenten

Locatie

In-company

Onderwijsvorm

Maatwerk groepsopleiding

Resultaat

Deelnemers zijn na afloop van de training in staat om zowel de rechtmatigheid als doelmatigheid van de Participatiewet effectief toe te passen. Zij leren:

 • klanten te beoordelen op basis van belangrijke voorwaarden voor participatie, zoals motivatie, vaardigheden en vertrouwen in eigen kunnen;
 • de kennis en vaardigheden toe te passen om te sturen op (meer) zelfsturing: het gericht toepassen van verschillende gedragstechnieken en interventies om het gevoel van controle en verantwoordelijkheid bij klanten te vergroten;
 • hoe zij professioneel kunnen handhaven als klanten hun plichten niet nakomen;
 • hoe zij klanten kunnen ondersteunen naar werk met een doelgerichte en stapsgewijze aanpak waarover klanten zelf de regie hebben en houden.

Aanpak

De training is praktijkgericht. Deelnemers brengen eigen casuïstiek in en gaan aan de slag met verschillende praktijkcases. Ze oefenen hun vaardigheden met een trainingsacteur. Opdrachten tijdens de training geven inzicht in de koppeling van de veranderende wet- en regelgeving met de eigen werkpraktijk. Natuurlijk is er ruimte voor vragen en discussies. Bij de afsluiting ontvangen deelnemers een bondige en overzichtelijke hand-out waarin de belangrijkste tips en samenvattingen uit de training staan.

In de tweedaagse trainingsvariant is op dag 2 extra ruimte voor intensievere oefeningen met vaardigheden en voor een nabespreking van individuele praktijkopdrachten.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod:

 • De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen in de wetgeving, o.a.:
  – introductie van de kostendelersnorm
  – het (grotendeels) vervallen toeslagen- en verlagingenverordening
  – overgangsrecht voor zittend bestand
  – aanscherping van de arbeidsverplichtingen en het maatregelenbeleid
  – wijzigingen in de bijzondere bijstand
  – vervallen van norm voor alleenstaande ouders
  – hervorming van de kindregelingen
 • Nieuwe doelgroepen van de Participatiewet
 • Nieuwe re-integratie-instrumenten
 • Arbeidsmarktregio’s en samenwerking met regionale Werkbedrijven
 • Theorie: Zelfsturingsmodel
 • Houding, rol en vaardigheden van de professional
 • Beoordelen welke ondersteuning klanten nodig hebben:
  – wil de klant werk zoeken en vinden (motivatie)?
  – hoe kan de klant op eigen kracht werk zoeken en vinden?
  – beschikt de klant over de vaardigheden om werk te zoeken en te vinden?
  – zet de klant ook door bij tegenslag en teleurstelling (self-efficacy)?
 • Sturen op zelfsturing van klanten
 • Stapsgewijs doelen bereiken: klanten ondersteunen naar werk met een doelgerichte en stapsgewijze aanpak waarover klanten zelf de regie hebben en houden.

Onze opleidingsadviseurs

Wij denken graag mee met de vraagstukken rondom bemiddeling en coaching.

1 2