Naar Trainingen

Participatiewet in de praktijk

Training

Met de Participatiewet zijn de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en delen van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) samengevoegd. Bij de dwarsverbanden die daardoor zijn ontstaan komt de nadruk nog meer te liggen op de eigen kracht van burgers. Het kost tijd en aandacht om de veranderingen die voortvloeien uit de nieuwe wetgeving in uw organisatie te implementeren.

Opleidingsduur

Basis variant: 1 dag Intensieve variant: 2 dagen Praktijkopdracht: 0,5 dagdeel Doorlooptijd: 1-2 weken

Doelgroep

Leidinggevenden, coördinatoren, klantmanagers, re-integratieconsulenten, inkomensconsulenten en handhavers

Locatie

In-company

Onderwijsvorm

Maatwerk groepsopleiding

Resultaat

  • Wat betekent de Participatiewet voor uw organisatie?
  • Hoe veranderen de taken en verantwoordelijkheden van medewerkers binnen de sociale zekerheid?
  • Welke kennis en competenties zijn er nodig?
  • En wat zijn de juridische consequenties van de Participatiewet?

In deze training leert u wat de veranderingen zijn en hoe u hiermee om kunt gaan. Deelnemers weten na afloop van de training welke veranderingen de Participatiewet met zich meebrengt. Daarnaast kunnen zij de wet in hun eigen werkpraktijk uitvoeren.

Aanpak

De training is praktijkgericht: naast informatie over de veranderende wet- en regelgeving, gaan deelnemers aan de slag met verschillende praktijkcases. Opdrachten tijdens de training bieden inzicht in de koppeling van de veranderende wet- en regelgeving met de werkpraktijk.

In de tweedaagse trainingsvariant is op dag 2 extra ruimte voor intensievere oefeningen met vaardigheden en voor een nabespreking van individuele praktijkopdrachten.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod:

Participatiewet – algemeen
– Doelstelling wetswijzigingen Participatiewet/Wet maatregelen WWB
– Doelgroepen van de Participatiewet
– Gevolgen voor Wajong en Wsw

Instrumenten, methodieken en samenwerking t.b.v. re-integratie
– Baangarantieregeling/Quotumwet
– Positie Werkbedrijf, gemaakte afspraken in de Werkkamer
– O.a. beschut werken, loonkostensubsidie, no risk polis, loonwaardebepaling en medisch urenbeperkten

Verplichtingen van de burger
– Invoering van uniforme (arbeids)verplichtingen in de wet
– Toepassen van maatregelen bij niet of onvoldoende nakomen van de uniforme (arbeids)verplichtingen
– Invulling van de tegenprestatie
– Zeer ernstig misdragen

Normvaststelling
– Kostendelersnorm: hoe werkt het en wat zijn de uitzonderingen?
– Verlaging van de bijstand
– Vervallen alleenstaande oudernorm (Wet hervorming kindregelingen)

Bijzondere bijstand
– Minder categoriale bijstand
– Meer geld voor individuele bijzondere bijstand
– Individuele inkomenstoeslag
– Individuele studietoeslag

Implementatie en beleid
– Verordeningen en beleidsregels
– Overgangsrecht

Onze opleidingsadviseurs

Wij denken graag mee met de vraagstukken rondom bemiddeling en coaching.

1 2