Naar Nieuws

Veilige Publieke Taak in Amsterdam – een interactieve bijeenkomst

Nieuws - 31 oktober 2016

Bijna driekwart van alle mensen die werken in een publieke functie heeft wel eens te maken met agressie van klanten of omstanders. Om medewerkers tegen deze bedreigende situaties te beschermen is in de regio Amsterdam in 2013 het samenwerkingsverband Veilige Publieke Taak opgericht. Daarin hebben alle organisaties uit het publieke domein zitting.  Eenmaal per jaar organiseert de stuurgroep van dit samenwerkingsverband een bijeenkomst voor medewerkers van de betrokken organisaties. Om resultaten te presenteren, knelpunten te benoemen en de acties en prioriteiten voor het komende jaar te formuleren. Tijdens de bijeenkomst, mede georganiseerd door RadarVertige, stond deze keer Melden en aangifte doen centraal.

Interactief programma

Stuurgroep en genodigden kwamen op 12 oktober samen in de Posthoornkerk in Amsterdam. Een prikkelend interactief programma bracht een levendige discussie op gang tussen de aanwezigen en leverde veel bruikbare informatie op. Met enkele op z’n zachtst gezegd opmerkelijke uitkomsten.

Opening burgemeester

Veilige Publieke Taak AmsterdamOok burgemeester Van der Laan was aanwezig en hij opende de ochtend. Hij benadrukte nog maar eens het belang van een veilige werkomgeving voor mensen in een publieke functie. En hoe cruciaal het is dat medewerkers verzekerd kunnen zijn van een organisatie die hen daarbij steunt. Bovendien prees de burgemeester de vindingrijkheid en het doorzettingsvermogen van de diverse diensten om oplossingen te vinden om de veiligheid te vergroten. Organisaties en medewerkers hebben een gezamenlijke taak en moeten alert blijven.

Veilige Publieke Taak AmsterdamVerbale en fysieke agressie

De rest van de ochtend was opgebouwd rondom drie nagespeelde scènes uit de praktijk. Vol overgave schotelden acteurs het publiek confrontaties voor waarbij sprake was van verbale en later ook fysieke agressie. De aanwezigen, gezeten aan zo’n tien ronde tafels, konden vervolgens via iPads reageren op vragen naar aanleiding van de scènes. Aansluitend verschenen de resultaten daarvan direct op het grote centrale scherm, zodat alle deelnemers mee konden doen aan de centrale bespreking.

Belang van de klant

Wat opviel tijdens de bijeenkomst was de buitengewoon open en communicatieve sfeer die er hing. Ook uitzonderingsstemmen lieten zich horen. Interessant om van hen te horen dat zij verbale agressie lang als acceptabel beschouwen omdat ze zich in de klant blijven verplaatsten: ‘toon begrip voor zijn frustratie en blijf met hem in gesprek, wijs hem niet af.’

Opmerkelijke uitkomsten

De belangrijkste uitkomsten van de ochtend:

  • Er vinden veel meer incidenten met agressie plaats dan er daadwerkelijk meldingen binnenkomen.
  • Bijna twee derde van de aanwezigen heeft wekelijks of zelfs dagelijks te maken met een vorm van agressie.

Medewerkers die geen melding maken, geen aangifte doen, gaven daar duidelijke redenen voor:

  • Het is een hoop gedoe,
  • Er gebeurt toch niets mee,
  • Ik heb er nooit meer iets van gehoord,
  • Bang voor represailles.

Gerdine Dankers van het OM en de stuurgroepleden benadrukten vervolgens echter dat melden van agressie of geweld áltijd moet. Alleen al om trends te kunnen waarnemen, en natuurlijk omdat de organisaties anders ook geen maatregelen kunnen nemen.

Prettige opzet

De ochtend werd afgesloten met een mogelijkheid om via de iPad open vragen te stellen en tips te geven. Het interactieve karakter van de bijeenkomst zorgde ervoor dat iedereen tot het einde optimaal betrokken bleef. Het mooie van de gekozen opzet is bovendien dat alle bijdrages vanuit de zaal meteen ook opgeslagen zijn. Het verslag is al verspreid en de stuurgroep zal alle ingebrachte meningen met belangstelling bekijken en waar nodig ter harte nemen en actie op ondernemen. Wat allemaal natuurlijk moet zorgen voor een verdere aanscherping en stroomlijning van het beleid dat leidt tot een veilige publieke taak voor iedereen.

Schrijf u in voor de RadarVertige Nieuwsbrief

Contact

 

1 2